اخراج 61 هزار نفر در بخش انرژی آمریکا به دلیل نفت ارزان