توضیحات حجتی درباره وضعیت حمایت از کشاورزان در جلسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس