تأکید بر مدیریت منابع آبی و توقف واردات سیب و پرتقال