تکمیل پروژه های آموزشی و پروشی لرستان نیازمند725 میلیارد ریال اعتبار است