محاکمه توکلی به اتهام تبلیغ علیه نظام؛ «روز داوری»