خط 7 BRT تحول اساسي خواهد داشت/حذف نقش رانندگان از دريافت ها