بیش از هزار نفردرکلاس های نهضت سوادآموزی بخش کاکاونددلفان شرکت کردند