استاندار سمنان: شعار هر خانواده یک امدادگر محقق شود