بی‌مسئولیتی عده‌ای در سینما برخی را خانه نشین کرده است