چهره رحمانی اسلام در ماجرای برخورد پیامبر(ص) با ابوسفیان!