ذوالقدری: تکواندوی ایران یکی مدعیان قهرمانی در جهان است