امام جمعه گناوه: مگر آدم قحطی است که شورا نمی تواند شهردار انتخاب کند؟