محمدی: در آلماتی توافق بهتری نسبت به ژنو در حال تصویب بود