واحدهای روستایی نگهداری دام زنده در شهرستان قزوین بصورت رایگان سمپاشی می شوند