انتقاد از شیب تند افزایش تعرفه ها در حوزه سلامت/ ضرورت همراهی بیمه ها در زیرپوشش قرار دادن این تعرفه ه