دستگیری شمار زیادی از معترضین به ریاضت‌های اقتصادی