فیلم/ اظهارات رفسنجانی در خصوص نجات جان یک فرمانده!