تمام استانداران پیام انتخابات رو درک کردن، منتها سرِ تاریخش یه کم مسئله دارن !