گفتگوی تلفنی ظریف با همتایان چینی و روسی درباره یمن