شکست شاخ اژدها توسط کوهنوردان ایران/ رکورد کشور جابجا شد