شورای سیاست‌گذاری سینمای کودک فعال است/ بحث درباره تولید