احوال جهان و عمر فاني و وجود / خوابي و خيالي و فريبي و دمي است