واکنش اسیر فلسطینی به حکم صادر شده علیه وی توسط دادگاه مصر