بهروان: نتیجه سپاهان رامی‌دانستیم امااز ما نپرسیدند