کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد