نبود سردخانه و انبار مهمترین مشکل باغداران انار ساوه است