بازدید رهبر انقلاب خون تازه در رگ بازار نشر جاری کرد/ مکان دائمی نمایشگاه کتاب و مصوبه تشکل‌های نشر