کسی که در دولت قبل برای فرزندش بورسیه گرفته چطور سردمدار مبارزه با تخلفات شده؟