کاهش ۶۵ درصدی مصرف گاز با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی