ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس