دفتر بیست و هشتیمن نمایشگاه کتاب بسته شد/ همه چیز از 11 روز هوای فرهنگی مصلی