ابعاد خام فروشی مواد معدنی در میزگرد تخصصی ایرنا بررسی شد