اوباما: تحریم های مربوط به توانایی موشکی ایران لغو نخواهد شد