واکنش کاپیتان پرسپولیس به دعوت نشدن چندباره اش به تیم ملی