بازتاب حادثه تبریز در رسانه های معتبر دنیا/« 8 دقیقه کثیف»جهانی شد!