فتاح: کمیته امداد مسئول امور محرومان است نه کارهای عمرانی