حضرتی: به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و باکی هم از بازرسی نداریم هرچه می‌خواهند بازرسی کنند