نصرالله: ما می توانیم مانع وقوع نکبت جدید در منطقه شویم