باید در جلسات سیاسی و جشن‌های دانشجویی شان و منزلت دانشجو حفظ شود