حسنی‌خو: وقایع بازی تراکتور سازی و نفت تهران ریشه ورزشی و فنی دارد