هرمزگان بهترین منطقه برای استفاده از آبشیریک کن هسته ای است