سرانه فرهنگی گنبدکاووس در اختیار اموات/کتابخانه ای که غسالخانه شد