لاتزیو با غلبه بر سامپدوریا جایگاه دوم جدول را از رم پس گرفت