کنگره بین المللی خون، شاخصی برای سنجش علم پزشکی در ایران