بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود بر موسسات اعتباری را با جدیت دنبال کند/خلاء قانونی پر شد