رشته قرائت مسابقات بین‌المللی در دوره سی و دوم طی دو مرحله برگزار می‌شود