محمدی: با این توافق ذیل فصل 7 سازمان ملل می‌پذیریم که تهدیدی برای صلح جهان هستیم