به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ زبان و حفظ هویت دینی