آمریکایی حاضر در کشتی نجات ایرانی: برای کشته شدن آماده‌ام