کودکی با بیماری نادر عصبی که با همه مهربان است + تصاویر